പിസിബി ലേഔട്ട്, പിസിബി കോപ്പി, പിസിബി റിവേഴ്സ്

പിസിബി ക്ലോൺ, പിസിബി ഫാബ്രിക്കേഷൻ, എസ്എംടി പ്രോസസ്സിംഗ്,

പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അസംബ്ലിയും വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനവും

എംസിയു റിവേഴ്സ്, എംസിയു അറ്റാക്ക്, ഐസി ക്രാക്ക്, ഐസി ഡിസിഫെറിംഗ്

page_banner

സിലിക്കൺ ഐസി ക്രാക്ക്

C8051F0XX IC ക്രാക്ക്:

C8051F000 C8051F001 C8051F002 C8051F005 C8051F006 C8051F007 C8051F010
C8051F011 C8051F012 C8051F015 C8051F017 ……
C8051F3XX ഐസി ക്രാക്ക്
C8051F300 C8051F300-GM C8051F301 C8051F301-GM C8051F301-GS C8051F302 C8051F302-GM
C8051F303 C8051F304 C8051F304-GM C8051F305 C8051F305-GM C8051F310 C8051F310-GQ
C8051F311 C8051F311-GM C8051F312 C8051F312-GQ C8051F313 C8051F313-GM C8051F314
C8051F314-GQ C8051F315 C8051F315-GM C8051F316-GM C8051F317-GM C8051F320 C8051F320-GQ
C8051F321 C8051F321-GM C8051F326 C8051F326-GQ C8051F327 C8051F327-GM C8051F327-GQ
C8051F330 C8051F330D C8051F33-GM C8051F330-GP C8051F331 C8051F331-GM C8051F332
C8051F332-GM C8051F333 C8051F333-GM C8051F334 C8051F331-GM C8051F335 C8051F335-GM
C8051F336 C8051F336-GM C8051F337 C8051F337-GM C8051F338 C8051F338-GM C8051F339
C8051F339-GM C8051F340 C8051F340-GQ C8051F342 C8051F342-GQ C8051F343 C8051F343-GQ
C8051F344 C8051F344-GQ C8051F345 C8051F345-GQ C8051F346 C8051F346-GQ C8051F347
C8051F347-GQ C8051F348 C8051F348-GQ C8051F349 C8051F349-GQ C8051F34A C8051F34A-GQ
C8051F34B C8051F34B-GQ C8051F34C C8051F34D C8051F350-GQ C8051F351-GM C8051F352-GQ
C8051F353-GM C8051F360 C8051F361 C8051F363 C8051F364 C8051F365 C8051F366
C8051F367 C8051F368 C8051F369 ……
C8051F4XX ഐസി ക്രാക്ക്
C8051F410 C8051F410-GQ C8051F411 C8051F411-GM C8051F412 C8051F412-GQ C8051F413
C8051F413-GM C8051F413-GM ……
C8051F5XX ഐസി ക്രാക്ക്
ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൦-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൦-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൧-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൧-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൨-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൨-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൩-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൩-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൪-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൪-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൫-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൫-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൬-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൬-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൭-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൭-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൮- മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൯-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൧൦-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൧൧-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൨൦അ-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൨൦-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൨൧അ-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൨൧-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൨൩അ-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൨൩-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൨൪അ-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൨൪-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൨൬അ-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൨൬-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൨൭അ-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൨൭-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൦അ-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൦൩അ സുകാർനോ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൦-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൦-ഐടി ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൧അ-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൦അ-ഐടി ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൦-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൦-ഐടി ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൧അ-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൧അ-ഐടി ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൧-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൧ = ഐടി ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൩അ-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൩അ-ഐടി ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൩-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൩-ഐടി ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൪അ-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൩൪അ-ഐടി C8051F534-IM C8051F534-IT C8051F534A-IM C8051F536A-IT C8051F536-IM C8051F536-IT C8051F537A-IM C8051F537A-IT C37050൧ഫ്൫൮൦-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൧-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൧-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൨-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൨-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൩-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൩-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൪-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൪-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൫-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൫-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൬-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൬-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൭-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൭-ഐ.ക്യു ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൮-മുജാഹിദീൻ ച്൮൦൫൧ഫ്൫൮൯- IM C5081F590-IM C8051F591-IM
C8051F7XX ഐസി ക്രാക്ക്
ച്൮൦൫൧ഫ്൭൦൦-.ചെറിയ ച്൮൦൫൧ഫ്൭൦൧-.ചെറിയ ച്൮൦൫൧ഫ്൭൦൨-.ചെറിയ ച്൮൦൫൧ഫ്൭൦൩-.ചെറിയ ച്൮൦൫൧ഫ്൭൪-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൭൦൪-.ചെറിയ ച്൮൦൫൧ഫ്൭൦൫-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൭൦൫-.ചെറിയ ച്൮൦൫൧ഫ്൭൦൬-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൭൦൬ഫ്-.ചെറിയ ച്൮൦൫൧ഫ്൭൦൭-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൭൦൭-.ചെറിയ ച്൮൦൫൧ഫ്൭൦൮-.ചെറിയ ച്൮൦൫൧ഫ്൭൦൯-.ചെറിയ ച്൮൦൫൧ഫ്൭൧൦-.ചെറിയ ച്൮൫൧ഫ്൭൧൦-.ചെറിയ ച്൮൦൫൧ഫ്൭൧൦- GQ C8051F711-GQ C8051F712-GM C8051F712-GQ C8051F713-GM C8051F713-GQ C8051F714-GM C8051F714-GQ C8051F715-GM……5
C8051F7XX ഐസി ക്രാക്ക്
ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൦-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൦-gu ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൧-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൧-gu ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൧-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൧-gu ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൨-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൨-gu ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൩-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൪-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൫-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൬-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൬-gu ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൭-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൭-gu ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൮-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൮- GU ച്൮൦൫൧ഫ്൮൦൯-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൦-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൧-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൨-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൨-gu ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൩-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൩-gu ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൪-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൪-gu ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൫-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൬-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൭-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൮-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൮-gu ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൯-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ഫ്൮൧൯-gu ച്൮൦൫൧ഫ്൮൨൦ -ഗ്മ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൨൦-gu ച്൮൦൫൧ഫ്൮൨൧-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൨൧-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൨൨-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൨൩-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൨൪-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൨൫-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൨൬-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൨൭-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൨൮-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൨൯-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൩൦-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൩൧-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൩൧-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൩൨-ജി.എസ് ച്൮൦൫൧ഫ്൮൩൩-ജി എസ് C8051F834-GS C8051F834-GS C8051F835-GS ……
C8051F9XX ഐസി ക്രാക്ക്
C8051F920-GM C8051F920-GQ C8051F930-GM C8051F931-GM
C8051T6XX ഐസി ക്രാക്ക്
ച്൮൦൫൧ത്൬൦൦ ച്൮൦൫൧ത്൬൦൧ ച്൮൦൫൧ത്൬൦൨ ച്൮൦൫൧ത്൬൦൩ ച്൮൦൫൧ത്൬൦൪ ച്൮൦൫൧ത്൬൦൫ ച്൮൦൫൧ത്൬൦൬ ച്൮൦൫൧ത്൬൧൦-.ചെറിയ ച്൮൦൫൧ത്൬൧൧-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ത്൬൧൨-.ചെറിയ ച്൮൦൫൧ത്൬൧൩-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ത്൬൧൪-.ചെറിയ ച്൮൦൫൧ത്൬൧൫-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ത്൬൧൬-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ത്൬൧൭-ജി.എം. ച്൮൦൫൧ത്൬൩൦ ച്൮൦൫൧ത്൬൩൧ ച്൮൦൫൧ത്൬൩൨ ച്൮൦൫൧ത്൬൩൩ ച്൮൦൫൧ത്൬൩൪ ച്൮൦൫൧ത്൬൩൫ ......

ക്രാക്ക് അൺലോക്ക് ബ്രേക്ക് IC Mcu ലിസ്റ്റ്:

8051 mcu കോഡ് അൺലോക്ക് ക്രാക്ക്;

CPLD ക്രാക്ക് അൺലോക്ക്;

പിസിബി ക്ലോൺ;

Mcu അൺലോക്ക്;

ലാപ്ടോപ്പ് അൺലോക്ക് പാസ്വേഡ് ടൂളുകൾ;

ഡിഎസ്പി ചിപ്പ് അൺലോക്ക്;

മൈക്രോചിപ്പ് MCU ക്രാക്ക്;

ATMEL പരമ്പര MCU ക്രാക്ക്;

സൈപ്രസ് ചിപ്പ് ഡീക്രിപ്ഷൻ;

ഫ്രീസ്കെയിൽ ഐസി ക്രാക്ക്;

സിലിക്കൺ ഐസി അൺലോക്ക്;

TI ഐസി കോഡ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ;

NXP Mcu ക്രാക്ക്;

സാംസങ് ചിപ്പ് ക്രാക്ക്;

Altera IC കോഡ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ;

ഡാളസ് MCU കോഡ് വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ;

ഹോൾടെക് ഐസി ക്രാക്ക്;

STC MCU IC അൺലോക്ക്;

SyncMOS MCU ക്രാക്ക്;

വിൻബോണ്ട് ഐസി ആക്രമണം;

ST MCU കോഡ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ;