പിസിബി ലേഔട്ട്, പിസിബി കോപ്പി, പിസിബി റിവേഴ്സ്

പിസിബി ക്ലോൺ, പിസിബി ഫാബ്രിക്കേഷൻ, എസ്എംടി പ്രോസസ്സിംഗ്,

പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അസംബ്ലിയും വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനവും

എംസിയു റിവേഴ്സ്, എംസിയു അറ്റാക്ക്, ഐസി ക്രാക്ക്, ഐസി ഡിസിഫെറിംഗ്

page_banner

ISSI MCU ക്രാക്ക്

ISSI ചിപ്പ് ക്രാക്ക് സീരീസ്

IS27C256
IS27C256 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27DV256
IS27DV256 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27DV256 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS27HC256
IS27HC256 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27HC256 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS27LV256
IS27LV256 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27LV256 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS27C512
IS27C512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27C512 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS27HC512
IS27HC512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27HC512 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS27LV512
IS27LV512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27LV512 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS27C010
IS27C010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27C010 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
IS27HC010
IS27HC010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27HC010 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
IS27LV010
IS27LV010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27LV010 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
IS27C020
IS27C020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27C020 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
IS27HC020
IS27HC020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27HC020 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
IS27LV020
IS27LV020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27LV020 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
IS27C2048
IS27C2048 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS27C2048 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
IS27HC2048
IS27HC2048 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS27HC2048 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
IS27LV2048
IS27LV2048 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS27LV2048 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
IS28F010
IS28F010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS28F010 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
IS29F010
IS29F010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS29F010 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
IS28F020
IS28F020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS28F020 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
IS71V08F32EST08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V08F32ESB08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V08F32GST08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V08F32GSB08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V16F32EST08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V16F32ESB08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V16F32GST08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V16F32GSB08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V08F64GS08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V16F64GS08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS24C01-3
IS24C01-3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C01-3 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C01-3 [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C01B
IS24C01B [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C01B [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C02-3
IS24C02-3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C02-3 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C02-3 [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120മില്ലി
IS24C02A
IS24C02A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C02A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C02A [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C02A [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS24C02B
IS24C02B [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C02B [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C04-2/3
IS24C04-2/3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C04-2/3 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C04A
IS24C04A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C04A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C04A [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C04A [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS24C08-2/3
IS24C08-2/3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C08-2/3 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C08A
IS24C08A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C08A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C08A [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C08A [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS24C16-2/3
IS24C16-2/3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C16A
IS24C16A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C16A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C16A [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C16A [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS24C32-2/3
IS24C32-2/3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C32A
IS24C32A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C32A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C32A [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C32A [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS24C32B
IS24C32B [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C32B [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C32B [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C32B [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS24C64-2/3
IS24C64-2/3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C64A
IS24C64A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C64A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C64A [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C64A [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS24C64B
IS24C64B [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C64B [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C64B [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C64B [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS24C128
IS24C128 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C128 [TSSOP14] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C128A
IS24C128A [SOIC8-150] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C128A [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
IS24C256
IS24C256 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C256 [TSSOP14] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C256A
IS24C256A [SOIC8-150] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C256A [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
IS24L128
IS24L128 [SOIC8-150] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24L128 [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
IS24L256
IS24L256 [SOIC8-150] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24L256 [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
IS34C02 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS34C02 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS34C02 [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS34C02B [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS34C02B [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS93C46-3
IS93C46-3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46-3G [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46A (x16)
IS93C46A (x16) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46A (x16) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C46AG (x16) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46A (x16) (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS93C46A (x8)
IS93C46A (x8) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46A (x8) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C46AG (x8) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46A (x8) (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS93C46D (x16)
IS93C46D (x16) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46D (x16) [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS93C46D (x16) (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS93C46D (x8)
IS93C46D (x8) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46D (x8) [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS93C46D (x8) (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS93C56-3
IS93C56-3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C56-3G [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C56A (x16)
IS93C56A (x16) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C56A (x16) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C56A (x16) [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS93C56A (x16) (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS93C56A (x8)
IS93C56A (x8) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C56A (x8) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C56A (x8) [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS93C56A (x8) (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS93C66
IS93C66-3
IS93C66-3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C66-3G [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150milIS93C66A (x16)
IS93C66A (x16) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C66A (x16) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C66A (x16) [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS93C66A (x16) (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS93C66A (x8)
IS93C66A (x8) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C66A (x8) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C66A (x8) [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS93C66A (x8) (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS93C76A (x16)
IS93C76A (x16) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C76A (x16) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C76A (x16) (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS93C76A (x8)
IS93C76A (x8) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C76A (x8) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C76A (x8) (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS93C86A (x16)
IS93C86A (x16) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C86A (x16) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C86A (x16) (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS93C86A (x8)
IS93C86A (x8) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C86A (x8) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C86A (x8) (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS25C01
IS25C01 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C01 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS25C02
IS25C02 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C02 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C02 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS25C04
IS25C04 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C04 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C04 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS25C08
IS25C08 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C08 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C08 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS25C16
IS25C16 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C16 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C16 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS25C32
IS25C32 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C32 [TSSOP14] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C32 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS25C32A
IS25C32A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C32A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C32A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS25C64
IS25C64 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C64 [TSSOP14] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C64 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS25C64A
IS25C64A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C64A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C64A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS25C128
IS25C128 [SOIC8-150] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C128 [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
IS25C128 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS25C256
IS25C256 [SOIC8-150] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C256 [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
IS25C256 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C01-3 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C01B (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C02-3 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C02A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C02B (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C04-2/3 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C04A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C08-2/3 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C08A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C16-2/3 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C16A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C32A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C32B (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C64A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C64B (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C128 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C128A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C256 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C256A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24L128 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24L256 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS34C02 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS34C02B (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C32-2/3 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS24C64-2/3 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
IS89C51
IS89C51 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C52
IS89C52 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C51A
IS89C51A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C51A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89C52A
IS89C52A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C52A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89C54 ver.എ
IS89C54 ver.ബി->
IS89C54 ver.A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C54 ver.B-> [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C54 ver.A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89C54 ver.B-> [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89C58 ver.എ
IS89C58 ver.ബി->
IS89C58 ver.A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C58 ver.B-> [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C58 ver.A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89C58 ver.B-> [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89C64 ver.എ
IS89C64 ver.ബി->
IS89C64 ver.A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C64 ver.B-> [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C64 ver.A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89C64 ver.B-> [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89E54 ver.എ
IS89E54 ver.ബി->
IS89E54 ver.A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89E54 ver.B-> [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89E54 ver.A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89E54 ver.B-> [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89E58 ver.എ
IS89E58 ver.ബി->
IS89E58 ver.A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89E58 ver.B-> [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89E58 ver.A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89E58 ver.B-> [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89E64 ver.എ
IS89E64 ver.ബി->
IS89E64 ver.A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89E64 ver.B-> [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89E64 ver.A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89E64 ver.B-> [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89LV51A
IS89LV51A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89LV51A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89LV52A
IS89LV52A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89LV52A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS61C256AH
IS61C256AH [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS61LV256 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS62C256AH [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 330mil
IS62C256AH [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS62LV256 [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 330mil
IS62LV256 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS62LV256 [R-TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS62C1024 [SOP32] DIL44/SOIC44 ZIF-CS
IS62C1024 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
IS64C1024L [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm