പിസിബി ലേഔട്ട്, പിസിബി കോപ്പി, പിസിബി റിവേഴ്സ്

പിസിബി ക്ലോൺ, പിസിബി ഫാബ്രിക്കേഷൻ, എസ്എംടി പ്രോസസ്സിംഗ്,

പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അസംബ്ലിയും വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനവും

എംസിയു റിവേഴ്സ്, എംസിയു അറ്റാക്ക്, ഐസി ക്രാക്ക്, ഐസി ഡിസിഫെറിംഗ്

page_banner

ALTERA IC അൺലോക്ക്

Altera mcu unlcok സീരീസ്:

Altera EPC1 കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EPC1 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
EPC1064 ആയി Altera EPC1 ശ്രദ്ധിക്കുക: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EPC1, EPC1064 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF ആയി
EPC1441 ആയി Altera EPC1 ശ്രദ്ധിക്കുക: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EPC1, EPC1441 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF ആയി
Altera EPC1064 ശ്രദ്ധിക്കുക: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EPC1064 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EPC1064 [TQFP32] DIL32/TQFP32-1 ZIF
Altera EPC1441 ശ്രദ്ധിക്കുക: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EPC1441 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EPC1441 [TQFP32] DIL32/TQFP32-1 ZIF
EPC1064 ആയി Altera EPC1441 ശ്രദ്ധിക്കുക: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EPC1441 EPC1064 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF ആയി
Altera EPC1441 EPC1064 [TQFP32] DIL32/TQFP32-1 ZIF ആയി
Altera EPC2 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EPC2 [TQFP32] DIL32/TQFP32-1 ZIF
Altera EPC2 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPC2 EPC1 ആയി [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EPC2 EPC1 ആയി [TQFP32] DIL32/TQFP32-1 ZIF
EPC1 (ISP) ആയി Altera EPC2 ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPC2, EPC1441 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF ആയി
Altera EPC2 EPC1441 [TQFP32] DIL32/TQFP32-1 ZIF ആയി
EPC1441 (ISP) ആയി Altera EPC2 ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPC4 [PQFP100 Option1] DIL48/QFP100 ZIF PLD-6
Altera EPC8 [PQFP100 Option1] DIL48/QFP100 ZIF PLD-6
Altera EPC8 [PQFP100 Option2] DIL48/QFP100 ZIF PLD-10
Altera EPC16 [PQFP100 Option1] DIL48/QFP100 ZIF PLD-6
Altera EPC16 [PQFP100 Option2] DIL48/QFP100 ZIF PLD-10
Altera EPC16 [UBGA88] BGA-0733/0734 = BGA-Bottom-83 + BGA-Top-135 ZIF
Altera EPCS1 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
Altera EPCS1 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPCS4 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
Altera EPCS4 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPCS16 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
Altera EPCS16 [SOIC16] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
Altera EPCS16 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPCS64 [SOIC16] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
Altera EPCS64 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EP310 കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP310 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EP310I കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP310I [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EP312 കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP312 [PLCC28] DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EP320 കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP320 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EP320I കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP320I [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EP324 ശ്രദ്ധിക്കുക: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP324 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EP600 കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP600 [PLCC28] DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EP600 [SOIC24] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP600I കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP600I [PLCC28] DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EP600I [SOIC24] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP610 കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP610 [PLCC28] DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EP610 [SOIC24] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP610I കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP610I [PLCC28] DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EP610I [SOIC24] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP610T കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP610T [PLCC28] DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EP610T [SOIC24] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP900 കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP900 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EP900I കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP900I [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EP910 കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP910 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EP910I കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP910I [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EP910T കുറിപ്പ്: പ്രോഗ്രാമറുടെ ZIF സോക്കറ്റിൽ
Altera EP910T [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EP1800 [PGA68] 68PG-40D-Z-1800;ഏപ്രിൽലോഗ്
Altera EP1800 [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-2
Altera EP1800I [PGA68] 68PG-40D-Z-1800;ഏപ്രിൽലോഗ്
Altera EP1800I [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-2
Altera EP1810 [PGA68] 68PG-40D-Z-1800;ഏപ്രിൽലോഗ്
Altera EP1810 [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-2
Altera EP1810I [PGA68] 68PG-40D-Z-1800;ഏപ്രിൽലോഗ്
Altera EP1810I [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-2
Altera EP1810T [PGA68] 68PG-40D-Z-1800;ഏപ്രിൽലോഗ്
Altera EP1810T [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-2
Altera EP1830 [PGA68] 68PG-40D-Z-1800;ഏപ്രിൽലോഗ്
Altera EP1830 [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-2
Altera EPM3032A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM3032A [PLCC44](ജാം) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM3032A [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM3032A [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3032A [TQFP44](ജാം) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3032A [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3032A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM3032A (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM3032A (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM3064A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM3064A [PLCC44](ജാം) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM3064A [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM3064A [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3064A [TQFP44](ജാം) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3064A [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3064A [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3064A [TQFP100](ജാം) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3064A [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3064A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM3064A (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM3064A (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM3128A [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP100](ജാം) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP144](ജാം) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM3128A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM3128A (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM3128A (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM3256A [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [TQFP144](ജാം) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [PQFP208](Jam) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [PQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM3256A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM3256A (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM3256A (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM3512A [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3512A [PQFP208](Jam) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3512A [PQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3512A [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM3512A (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM3512A (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM3512A (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM5032 PLD-1 മൊഡ്യൂൾ
Altera EPM5032 [PLCC28] PLD-1 മൊഡ്യൂൾ + DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EPM5032A PLD-1 മൊഡ്യൂൾ
Altera EPM5032A [PLCC28] PLD-1 മൊഡ്യൂൾ + DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EPM5064 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF PLD-1
Altera EPM5064A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF PLD-1
Altera EPM7032 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032 [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
Altera EPM7032AE [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032AE [PLCC44](ജാം) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032AE [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032AE [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032AE [TQFP44](ജാം) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032AE [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032AE (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7032AE (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7032AE (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7032AE 7032S [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF ആയി
Altera EPM7032AE 7032S [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF ആയി
Altera EPM7032AE 7032S (ISP) ആയി ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7032B [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032B [PLCC44](ജാം) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032B [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP44](ജാം) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP48](ജാം) DIL48/TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP48](SVF) DIL48/TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7032B [UBGA49] BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7032B [UBGA49](ജാം) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7032B [UBGA49](SVF) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7032B (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7032B (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7032B (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7032S [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032S [PLCC44](ജാം) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032S [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032S [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032S [TQFP44](ജാം) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032S [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032S (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7032S (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7032S 7032 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF ആയി
Altera EPM7032S 7032 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF ആയി
Altera EPM7032V [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032V [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064 [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-1
Altera EPM7064 [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064AE [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064AE [PLCC44](ജാം) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064AE [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064AE [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064AE [TQFP44](ജാം) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064AE [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064AE [UBGA49] BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064AE [UBGA49](ജാം) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064AE [UBGA49](SVF) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064AE [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7064AE [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064AE [TQFP100](ജാം) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064AE [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064AE (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7064AE (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7064AE (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7064AE 7064S [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF ആയി
Altera EPM7064AE 7064S [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF ആയി
Altera EPM7064AE 7064S (ISP) ആയി ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7064B [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064B [PLCC44](ജാം) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064B [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP44](ജാം) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP48](ജാം) DIL48/TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP48](SVF) DIL48/TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7064B [UBGA49] BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064B [UBGA49](ജാം) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064B [UBGA49](SVF) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064B [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064B [TQFP100](ജാം) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064B [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064B (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7064B (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7064B (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7064S [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064S [PLCC44](ജാം) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064S [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064S [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064S [TQFP44](ജാം) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064S [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064S [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [PLCC84](JTAG) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [PLCC84](ജാം) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-3
Altera EPM7064S [TQFP100](ജാം) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7064S (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7064S 7064 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF ആയി
Altera EPM7064S 7064 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF ആയി
Altera EPM7064S 7064 [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-1 ആയി
Altera EPM7064S 7064 [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1 ആയി
Altera EPM7064S 7064 [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-3 ആയി
Altera EPM7096 [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-1
Altera EPM7096 [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7096 [PQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-4
Altera EPM7128A [PLCC84](Jam) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-3
Altera EPM7128A [TQFP100](ജാം) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [TQFP144](ജാം) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7128A (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7128AE [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [PLCC84](ജാം) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7128AE [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP100](ജാം) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP144](ജാം) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7128AE (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7128AE (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7128AE (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7128B [UBGA49] BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7128B [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7128B [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP100](ജാം) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP144](ജാം) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7128B (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7128B (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7128B (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7128E [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-4
Altera EPM7128E 7128 [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-4 ആയി
Altera EPM7128E [PQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-5
Altera EPM7128S [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-4
Altera EPM7128S [PLCC84](ജാം) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S [PQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-5
Altera EPM7128S [PQFP100](ജാം) DIL48/QFP100 ZIF PLD-5
Altera EPM7128S [PQFP100](SVF) DIL48/QFP100 ZIF PLD-5
Altera EPM7128S [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-3
Altera EPM7128S [TQFP100](JTAG) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S [TQFP100](ജാം) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7128S (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7160S [PLCC84](ജാം) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7160S [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7160S [TQFP100](ജാം) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7160S [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7160S (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7160S (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7192S (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7192S (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7256A [TQFP100](ജാം) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [TQFP144](ജാം) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [PQFP208](Jam) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [PQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7256A (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7256AE [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7256AE [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP100](ജാം) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP144](ജാം) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [PQFP208](ജാം) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [PQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7256AE (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7256AE (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7256AE (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7256B [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP100](ജാം) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP144](ജാം) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [PQFP208](ജാം) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [PQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7256B (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7256B (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7256B (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7256S (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7256S (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7512AE [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [TQFP144](ജാം) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [PQFP208](ജാം) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [PQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7512AE [FBGA256](ജാം) BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7512AE [FBGA256](SVF) BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7512AE (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7512AE (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7512AE (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7512B [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [TQFP144](ജാം) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [PQFP208](ജാം) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [PQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7512B (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7512B (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM7512B (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM9320 [PLCC84](ജാം) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-6
Altera EPM9320 [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-6
Altera EPM9320 (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM9320 (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM9320A [PLCC84](ജാം) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-6
Altera EPM9320A [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-6
Altera EPM9320A (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM9320A (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM9400 (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM9400 (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM9480 (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM9480 (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM9560 (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM9560 (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM9560A (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM9560A (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM240 [FBGA100] BGA-0620/0581 = BGA-Bottom-38 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM240 [MBGA100] BGA-0643/0642 = BGA-Bottom-42 + BGA-Top-106 ZIF
Altera EPM240 [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240 [TQFP100](ജാം) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240 [TQFP100](SVF) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM240 (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM240 (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM240G [FBGA100] BGA-0620/0581 = BGA-Bottom-38 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM240G [MBGA100] BGA-0643/0642 = BGA-Bottom-42 + BGA-Top-106 ZIF
Altera EPM240G [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240G [TQFP100](ജാം) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240G [TQFP100](SVF) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240G (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM240G (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM240G (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM570 [FBGA100] BGA-0620/0581 = BGA-Bottom-38 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM570 [MBGA100] BGA-0643/0642 = BGA-Bottom-42 + BGA-Top-106 ZIF
Altera EPM570 [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570 [TQFP100](ജാം) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570 [TQFP100](SVF) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570 [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570 [TQFP144](ജാം) DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570 [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570 [FBGA256] BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570 [FBGA256](ജാം) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570 [FBGA256](SVF) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570 (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM570 (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM570 (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM570G [FBGA100] BGA-0620/0581 = BGA-Bottom-38 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM570G [MBGA100] BGA-0643/0642 = BGA-Bottom-42 + BGA-Top-106 ZIF
Altera EPM570G [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570G [TQFP100](ജാം) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570G [TQFP100](SVF) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570G [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570G [TQFP144](ജാം) DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570G [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570G [FBGA256] BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570G [FBGA256](ജാം) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570G [FBGA256](SVF) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570G (ISP) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM570G (ISP-Jam) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM570G (ISP-SVF) ശ്രദ്ധിക്കുക: ISP കണക്റ്റർ വഴി
Altera EPM1270 [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM1270 [TQFP144](ജാം) DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM1270 [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM1270 [FBGA256] BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM1270 [FBGA256](ജാം) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM1270 [FBGA256](SVF) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
ആൾട്ടേറ